PRACOVNÍ PRÁVO & PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

Jste firma či jednotlivec a už Vám „došly síly“ řešit Vaše téma sami? Pak se na mě s důvěrou obraťte! V čem Vám mohu pomoci?

Jako zaměstnavatel řešíte jednotlivce nebo odborovou organizaci? 

Zajistím pro Vás přípravu nebo revizi dokumentace:  

 • pracovní a manažerské smlouvy
 • dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 
 • konkurenční doložky
 • kvalifikační dohody
 • vnitřní předpisy (etické a další compliance předpisy, mzdové vnitřní předpisy, apod.)
 • motivační plány odměn 
 • opční programy
 • zrušení ve zkušební době
 • výpovědi
 • okamžitá zrušení
 • dohody o ukončení pracovně-právního vztahu

Podpořím Vás při různých situacích: 

 • vznik, změna nebo zánik pracovněprávního vztahu (včetně hromadného propouštění a restrukturalizací) a vyjednávání se zaměstnanci
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pracovnělékařské služby
 • pracovněprávní aspekty transakcí (včetně přechodu práv a povinností)
 • soulad uvažovaných postupů s principy zákoníku práce (rovné zacházení, zákaz diskriminace, atd.)
 • šikana na pracovišti (mobbing, bossing, staffing, chairing)
 • ochrana osobních údajů v pracovně-právních vztazích
 • monitoring
 • odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích
 • soudní a mimosoudní řešení sporů se zaměstnanci
 • přeshraniční aspekty pracovněprávních vztahů
 • právní prověrky (audit): pro účely transakce nebo jako prevence
 • interní vyšetřování (zpravidla při podezření na protiprávní činnost zaměstnanců u zaměstnavatele)
 • právní analýzy (včetně tzv. „second opinion“)
 • smlouvy s kontraktory
 • prevence nelegálního zaměstnávání
 • agenturní zaměstnávání
 • zastupování při kontrolách ze strany správních orgánů
 • plnění povinného podílu
 • základní otázky týkající se mezd a odměňování
 • dávky sociálního zabezpečení
 • asistence se zajištěním formuláře A1 nebo obecné výjimky

Poskytnu Vám podporu při jednání s odborovými organizacemi:

 • zastoupím Vás při kolektivním vyjednávání a řešení sporů s odborovou organizací
 • připravím či zreviduji návrhy kolektivních smluv
 • poskytnu Vám další podporu při jednáních s odborovými organizacemi a zástupci zaměstnanců

Jste zaměstnanec?

Pomohu Vám se vším, jako zaměstnavatelům, jen z Vašeho pohledu! 

Díky zkušenostem s podporou společností od malých, přes střední až po nadnárodní giganty, vím, jak tyto subjekty přemýšlejí a jakou strategii budou volit. 

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 • základní otázky týkající se mezd a odměňování
 • dávky sociálního zabezpečení
 • asistence se zajištěním formuláře A1 nebo obecné výjimky